Technology and innovation report 2023 như một cuộc cách mạng trong công nghệ và đổi mới năng lượng tái tạo để giảm rủi ro thị trường và thu hút đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển.

Technology and innovation report 2023 tập trung cụ thể vào những gì có thể đạt được bằng cách đổi mới công nghệ, mở ra “cửa sổ cơ hội xanh”. Tài liệu này dựa trên khái niệm đổi mới xanh – tạo ra hoặc giới thiệu, cải tiến hàng hóa và dịch vụ có lượng khí carbon ít hơn, sản phẩm thân thiện với môi trường hơn.

Nội dung tài liệu gồm:

– Cửa sổ xanh của cơ hội
– Phát triển nhanh với công nghệ tiên tiến
– Tăng trưởng nhờ năng lượng tái tạo
– Chuyển đổi kép cho chuỗi giá trị toàn cầu – xanh và kỹ thuật
– Con đường sản xuất phức tạp và bền vững hơn
– Hợp tác quốc tế trong sản xuất

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: United Nations

Xem thêm

Nhân sự non-IT nên học kỹ năng Technology nào? Tại sao?

[Free download] Coursera: Global skills report 2023

[Free download] Deloitte Insight: Tech trends 2023