Python abs () là một hàm tích hợp sẵn với thư viện tiêu chuẩn của python. Nó trả về giá trị tuyệt đối cho một số nhất định. Giá trị tuyệt đối của một số là giá trị không xét dấu. Số có thể là số nguyên, số thập phân hoặc số phức.

Cú pháp:

Unitrain28

Các thông số: (giá trị)

Giá trị đầu vào được cung cấp cho abs () để nhận giá trị tuyệt đối. Nó có thể là một số nguyên, một số thực hoặc một số phức.

Giá trị trả lại:

Nó sẽ trả về giá trị tuyệt đối cho một số đã cho.

  • Nếu đầu vào là một số nguyên, giá trị trả về cũng sẽ là một số nguyên.
  • Nếu đầu vào là thực, giá trị trả về cũng sẽ là thực.
  • Nếu đầu vào là một số phức, giá trị trả về sẽ là độ lớn của đầu vào.

Ví dụ 1: Số nguyên và số thực

Để nhận giá trị tuyệt đối của một số nguyên và số thực, hãy kiểm tra mã này:

Unitrain29

Output:

Unitrain28

Ví dụ 2: Số phức

Để nhận giá trị tuyệt đối của số phức

Unitrain27

Output:

Unitrain26

Tóm lược:

  • Abs () là một hàm tích hợp có sẵn với python và nó sẽ trả về giá trị tuyệt đối cho đầu vào đã cho.
  • Value là một giá trị đầu vào được cung cấp cho abs () để nhận giá trị tuyệt đối. Nó có thể là một số nguyên, một số thực hoặc một số phức.
  • Phương thức abs () nhận một đối số, tức là giá trị bạn muốn lấy là giá trị tuyệt đối.
  • Hàm abs trả về giá trị tuyệt đối cho một số nhất định.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Sử dụng Python để tự động hóa chiến lược SEO

Bí quyết tự học Python

Tags