Báo cáo hoàn thành nhằm mục đích điều tra mức độ phổ biến, các loại đổi mới hiện đang diễn ra trong tài chính công và những thứ cần thay đổi để đáp ứng thách thức hiện tại của chính phủ.

Download báo cáo 

Xem thêm

Download tài liệu Finance 2020

Download tài liệu The digital age of finance

Download tài liệu The future of finance in the CFO’s hands