“Tầm nhìn Kiểm toán nội bộ 2018” của Deloitee cung cấp thông tin 13 lĩnh vực có thể mang đến tác động tích cực hoặc những rủi ro cho Kiểm toán nội bộ.

Nội dung:

– Robotic process automation and cognitive intelligence

– Auditing digital risk

– Cyber security

– Data privacy

– Internal Audit analytics

– Automated core assurance

– Cloud migration

– Third-party risk

– Culture risk

– Operational risk assurance

– Crisis management

– Auditing agile

– Agile internal auditing

Xem thêm
Talk Show Deloitte Passport & Workshop Audit Box 7

Khóa học Kiểm toán thực hành cơ bản

Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

Leave us a Reply