Sổ tay thuế Việt Nam 2020 của RSM cập nhật các quy định mới về thuế có thể ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Thuế là một chủ đề phức tạp và mỗi năm đều có một số thay đổi trong luật. Do đó, việc quản lý thuế sẽ không đạt được hiệu quả nếu như Quý vị không cập nhật kịp thời các quy định mới. Bất kể Quý vị ở vị trí nào, là nhà tư vấn tài chính hay một doanh nhân, Quý vị đều cần hiểu về thuế.

Thông tin trong ấn phẩm này dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm Tháng 07/2020. Đây là những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, việc áp dụng các quy định có thể thay đổi.

Xem thêm

Chi phí khấu hao của tài sản ngừng hoạt động do tác động của Covid-19

Các loại thuế cần biết khi kinh doanh tại Việt Nam

Free Download Sổ Tay Thuế 2020 của Crowe

Tags