Hội đồng Báo cáo Tài chính (FRC) đã xác nhận rằng các công ty Big Four đang theo lịch trình để tách biệt hoạt động khác với hoạt động kiểm toán. Điều này thể hiện rõ ở việc các ông lớn kiểm toán lớn nhất đang tìm cách tái cấu trúc doanh nghiệp của họ

FRC yêu cầu các công ty đệ trình kế hoạch thực hiện của họ trước ngày 23 tháng 10 năm 2020. Các kế hoạch này hiện đã được xem xét và thảo luận với các công ty riêng lẻ và cơ quan quản lý. Bây giờ là lúc để các công ty chuyển sang giai đoạn thực hiện tiếp theo.

Một số công ty đã tổ chức lại hoạt động của mình với việc Deloitte bán hoạt động tái cấu trúc của mình cho Teneo, một công ty tư vấn CEO toàn cầu. KPMG cũng đang thảo luận về việc bán doanh nghiệp đang tái cấu trúc với một số quỹ cổ phần tư nhân đang xem xét các phương án. Quyết định về việc thoái vốn sẽ sớm có hiệu lực.

Một số công ty đã tổ chức lại hoạt động của mình với việc Deloitte bán hoạt động tái cấu trúc của mình cho Teneo, một công ty tư vấn CEO toàn cầu.

“Chúng tôi tiếp tục cam kết với FRC về việc áp dụng các nguyên tắc phân tách hoạt động. Trong một số trường hợp, chúng tôi đang vượt quá những gì mà các nguyên tắc yêu cầu. Ví dụ: hơn 95% doanh thu do hoạt động kinh doanh kiểm toán đề xuất của chúng tôi bị hạn chế đối với các dịch vụ được yêu cầu trực tiếp để hỗ trợ kiểm toán – cao hơn mức tối thiểu 75% mà FRC yêu cầu.

“Các đề xuất của chúng tôi ủng hộ sự tập trung của chúng tôi vào việc cung cấp chất lượng kiểm toán ở mức cao nhất và tăng cường trách nhiệm giải trình và giám sát. Họ cũng tuân theo sự đầu tư bền vững vào chất lượng kiểm toán và công việc liên tục của chúng tôi để cung cấp sự đảm bảo trong bối cảnh những bất ổn của Covid-19.”

FRC đã thực hiện một số thay đổi đối với các nguyên tắc sau khi phân tích kế hoạch thực hiện của các công ty:

– Để làm rõ rằng các dịch vụ cung cấp cho các đơn vị không được kiểm toán nên được ủy nhiệm bởi những người có trách nhiệm quản trị tại đơn vị hoặc là các dịch vụ đảm bảo cho bên nhận thứ ba.
– Để tăng tỷ trọng doanh thu tối thiểu trong vòng rào bắt buộc phải có từ kiểm toán.
– Để xác nhận rằng thông lệ kiểm toán không được nhận phí giới thiệu hoạt động kinh doanh cho các bộ phận khác của công ty và các đối tác trong hoạt động kiểm toán không được khuyến khích đối với việc bán hàng cho các bộ phận khác của công ty.
– Các mục tiêu của việc tách biệt hoạt động được thiết kế để đảm bảo rằng các thông lệ kiểm toán tập trung hơn hết vào việc cung cấp các cuộc kiểm toán chất lượng cao vì lợi ích công chúng và không dựa vào trợ cấp chéo dai dẳng từ phần còn lại của công ty.
Các kết quả chính của FRC bao gồm:
– Quản trị thông lệ kiểm toán ưu tiên chất lượng kiểm toán và bảo vệ kiểm toán viên khỏi những ảnh hưởng từ phần còn lại của công ty mà có thể chuyển hướng tập trung của họ khỏi chất lượng kiểm toán;
– Tổng số lợi nhuận được chia cho các thành viên hợp danh trong hoạt động kiểm toán không vượt quá mức đóng góp vào lợi nhuận của hoạt động kiểm toán;
– Văn hóa của hoạt động kiểm toán ưu tiên đánh giá chất lượng cao bằng cách khuyến khích hành vi đạo đức, cởi mở, làm việc theo nhóm, thách thức và hoài nghi nghề nghiệp/xét đoán;
– Kiểm toán viên hoạt động vì lợi ích công cộng và làm việc vì lợi ích của các cổ đông của đơn vị được kiểm toán và xã hội rộng lớn hơn.
Nguồn: Accountancydaily
Xem thêm