Tài liệu Adecco Salary Guide 2020 cung cấp thông tin chi tiết mức khảo sát lương các ngành nghề theo vị trí cụ thể và so sánh mức tăng lương 2019 – 2020

Download tài liệu

Xem thêm 

Download tài liệu Vietnam Salary Guide 2020

Download tài liệu Robert Walters Salary Survey 2020

Download tài liệu Learning for the future