Phạm vi biểu đồ động là phạm vi dữ liệu tự động cập nhật khi người dùng thay đổi tập dữ liệu. Phạm vi động này được sử dụng làm dữ liệu nguồn trong biểu đồ. Khi dữ liệu thay đổi, phạm vi động sẽ cập nhật ngay lập tức để cập nhật trong biểu đồ. Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ sử dụng phạm vi biểu đồ động.

Dynamic Chart Range in Excel - Demo

Cách tạo phạm vi biểu đồ động trong Excel

Có 2 cách để tạo phạm vi biểu đồ động trong Excel:

– Sử dụng bảng Excel

– Sử dụng hàm trong Excel

Cách 1: Sử dụng bảng Excel

Trong hầu hết các trường hợp, sử dụng bảng Excel (Excel Table) là cách tốt nhất để tạo phạm vi động trong Excel.

Trong ví dụ bên dưới, khi người dùng thêm dữ liệu mới, bảng Excel sẽ tự động mở rộng để bao gồm dữ liệu khác dưới dạng một phần của bảng.

Creating a Dynamic Chart Range in Excel using Table

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn bảng dữ liệu.

Select the Excel table with which to create dynamic chart range

Bước 2: Chọn Insert.

Click on insert tab

Bước 3: Trong nhóm Charts, chọn biểu đồ Line with Markers.

Click on Line Chart with markers

Và sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Deleting Data from Excel Table

Ngoài cách vẽ biểu đồ đường, người dùng có thể tạo các loại biểu đồ khác như biểu đồ cột/thanh bằng các bước như trên.

Cách 2: Sử dụng hàm Excel

Người dùng có thể dùng hàm Excel để tạo phạm vi biểu đồ động bằng cách:

Bước 1: Chọn Formulas.

Formulas tab in Excel for creating dynamic charts

Bước 2: Chọn Name Manager.

Name Manager in Formulas Tab

Bước 3: Trong hộp thoại Name Manager, đặt tên ChartValues và nhập công thức dưới đây:

=OFFSET(Formula!$B$2,,,COUNTIF(Formula!$B$2:$B$100,”<>”))

ChartValues Named Range Dialog Box

Bước 4: Chọn OK. 

Bước 5: Trong hộp thoại Name Manager, chọn New.

Bước 6: Trong hộp thoại Name Manager, đổi tên ChartMonths và nhập công thức dưới đây:

=OFFSET(Formula!$A$2,,,COUNTIF(Formula!$A$2:$A$100,”<>”))

Creating Named Range for Months

Bước 7: Chọn OK.

Bước 8: Chọn Insert > Chèn biểu đồ Line or Area và chèn biểu đồ Line with markers.

Click on Line Chart with markers

Bước 9: Chọn Design > Select Data. 

Select Data in the Design tab

Bước 10: Trong hộp thoại Select Data Source > chọn Add. 

Add Series Data for the Excel Dynamic Chart Range

Bước 11: Trong cửa sổ Series value, nhập công thức:

=Formula!ChartValues

Edit Series for Chart with Sheet name along with named range ChartValues

Bước 12: Chọn OK.

Bước 13: Chọn Edit.

Horizontal Axis Values for months in Excel chart

Bước 14: Trong cửa sổ Axis Labels, nhập công thức:

=Formula!ChartMonths

Axis Namrd Range for Months in Excel Chart

Bước 15: Chọn OK. 

Xem thêm

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

28 Công cụ Add Ins của Microsoft năm 2023

Sự khác biệt giữa Power Pivot, Power Query và Power BI

Power Query & Power Pivot trong Excel: Những tính năng thực tế

 

Tags