Ngành kế toán đang phát triển với một tốc độ tuyệt vời. Những thay đổi trong công nghệ kỹ thuật số, tích hợp đám mây, lưu trữ dữ liệu trực tuyến và các giải pháp tự động đã cách mạng hóa cách thức hoạt động của công ty kế toán trung bình – nhưng sự phát triển này không chỉ là về công nghệ.

Download tài liệu

Xem thêm

7 xu hướng Kế toán viên nên lưu ý trong năm 2020

 

Download tài liệu Future-Fit Accountants: Roles for the Next Decade

 

Download tài liệu Payments Trends 2020 theo Deloitte