Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng và công nghệ đang tạo ra lợi nhuận. Những phát hiện của Khảo sát toàn cầu McKinsey mới nhất về chủ đề này cho thấy việc sử dụng AI trong các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn tăng gần 25% mỗi năm, với một bước nhảy vọt từ năm ngoái thống kê trên các công ty sử dụng AI trên nhiều lĩnh vực kinh doanh. Phần lớn các giám đốc điều hành ở các công ty áp dụng AI báo cáo rằng AI làm gia tăng doanh thu trong các lĩnh vực kinh doanh  và 44% nói rằng AI đã làm giảm chi phí.

Download báo cáo 

Xem thêm

Download tài liệu Cybersecurity for accountants: 3 ways to protect yourself and your clients online

Download tài liệu State of Fintech: Investment & Sector trend to watch

Download tài liệu Blockchain and Internal Audit