Báo cáo sẽ cung cấp thông tin và cập nhật về tình hình hoạt động tại Việt Nam, câu chuyện về sự thích ứng, hỏi đáp phổ biến cũng như phản hồi chính sách có liên quan và tài nguyên tại nơi làm việc.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam Salary Guide 2020

Download tài liệu Tương lai việc làm Việt Nam – Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn

Download tài liệu Doing business in Vietnam