Cung cấp cả dịch vụ tư vấn và tuân thủ đã trở nên vô cùng quan trọng đối với các hoạt động kế toán hiện đại. Hướng dẫn này cung cấp danh sách các quy trình và công cụ để thực hiện trước khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong thực tiễn của bạn

Checklist bao gồm:

  • – Hiểu lợi ích của dịch vụ tư vấn
  • – Những gì bạn cần phải có tại chỗ trước khi đưa ra lời khuyên
  • – Các công cụ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết
  • – Một menu dịch vụ ví dụ

Download hướng dẫn

 

Download tài liệu The Virtual Finance Handbook

Download tài liệu Rethinking cashflow Using technology to deliver cashflow services

Download tài liệu The Digital Economy in Southeast Asia: Strengthening the Foundations for Future Growth