Chủ doanh nghiệp hiện đại muốn nhiều hơn chỉ là những điều cơ bản từ kế toán của họ. Họ muốn một cố vấn đáng tin cậy cung cấp tư vấn tài chính kịp thời để có lợi cho hiệu quả kinh doanh của họ.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam Salary Guide 2020

 

Download tài liệu Robert Walters Salary Survey 2020

 

Download tài liệu Learning for the future