EY Internship program 2024 đã chính thức mở đơn ứng tuyển, cung cấp các cơ hội thực tập ở cả Văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 Tp Hồ Chí Minh

– Core Assurance Services: https://go.ey.com/3Q11QRX

– FSO Assurance Services: https://go.ey.com/3K8NKdz

– Tax & Advisory Services: https://go.ey.com/3Q0JbFS

Hà Nội

– Core Assurance Services: https://go.ey.com/44R4DRO

– FSO Assurance Services: https://go.ey.com/3OnbsVH

– Tax & Advisory Services: https://go.ey.com/3DoVi8k

Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày 22/7/2023 đến ngày 14/8/2023

Xem thêm

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Big 4 Interview Tips