Hàm Addcolumns (Dax) là hàm dùng để thêm các cột được tính toán vào bảng hoặc biểu thức bảng đã cho. Nếu bạn vẫn đang chưa biết cách sử dụng hàm này thì cùng UniTrain đọc qua bài viết dưới đây nha.

Miêu tả

Thêm các cột được tính toán vào bảng hoặc biểu thức bảng đã cho.

Cú pháp

ADDCOLUMNS(<table>, <name>, <expression>[, <name>, <expression>]…))

Tham số

Số thứ tự Tham số
1 <bảng>

Bảng hoặc biểu thức DAX trả lại kết quả là bảng

2 <tên cột>

Tên cột muốn thêm trong dấu ngoặc kép

3 <biểu thức expression>

Biểu thức vô hướng (Scalar expression) sẽ được áp dụng cho từng dòng của bảng

 

Giá trị trả về

Một bảng với toàn bộ cột nguyên bản trong bảng tham số và những cột mới thêm vào

Nhận xét

Chức năng này không được hỗ trợ để sử dụng trong chế độ DirectQuery khi được sử dụng trong các cột được tính toán hoặc các quy tắc bảo mật cấp hàng (RLS).

Ví dụ

Sau trả về phiên bản mở rộng của bảng Product Category bao gồm tổng giá trị bán hàng từ kênh người bán lại và doanh số bán hàng qua internet.

ADDCOLUMNS(ProductCategory,

, “Internet Sales”, SUMX(RELATEDTABLE(InternetSales_USD), InternetSales_USD[SalesAmount_USD])

, “Reseller Sales”, SUMX(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD), ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]))

Bảng sau đây hiển thị bản xem trước của dữ liệu:

ProductCategory ProductCategory ProductCategory [Internet Sales] [Reseller Sales]
Xe đạp 1 1 25107749,77 63084675.04
Components 2 2 11205837,96
Quần áo 3 3 306157.5829 1669943.267
Phụ kiện 4 4 640920.1338 534301.9888

Xem thêm

Data Visualization trong Power BI – Tại sao dân văn phòng nên học?

Xu hướng của Power BI trong năm 2022

Khóa học: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI