Cuốn sách này sẽ giúp bạn học cách sử dụng R và Python để thực hiện các tác vụ cực kỳ khó, nếu không muốn nói là không thể thực hiện bằng các công cụ Power BI gốc.
Nội dung sách cung cấp kiến thức:
– Tạo trực quan hóa dữ liệu nâng cao qua R bằng ggplot2
– Nhập dữ liệu bằng R và Python để khắc phục một số hạn chế của Power Query
– Áp dụng mô hình học máy cho dữ liệu của bạn bằng R và Python mà không cần dung lượng premium Power BI
– Kết hợp AI tiên tiến trong Power BI thông qua Microsoft Cognitive Services, IBM Watson Natural Language Understanding và các mô hình được đào tạo trước trong Dịch vụ SQL Server Machine Learning
– Thực hiện các thao tác chuỗi nâng cao mà không thể thực hiện được trong Power BI bằng cách sử dụng R và Python