1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? (DBMS)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS), là phần mềm hay hệ thống đuợc thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL).

Chúng ta có một số HQTCSDL chẳng hạn như: SQL Server, MySQL, …

 • SQL Server là hệ quản trị database của Microsoft.
 • MySQL là hệ quản trị database có mã nguồn mở có thể chạy trên nhiều platform nhu Linux, WinXP…

2. Database là gì?

Cơ sở dữ liệu (Database), viết tắt là CSDL hoặc DB, là một tập hợp các Dữ liệu có quan hệ logic với nhau, có thể dễ dàng chia sẻ và được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của một tổ chức hoặc cá nhân.

Một CSDL đuợc thiết kế, xây dựng và lưu trữ với một mục đích xác định như phục vụ luu trữ, truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng hay nguời dùng.

Một CSDL thuờng bao gồm một hoặc nhiều bảng (table). Mỗi bảng đuợc xác định thông qua một tên

Ví dụ một cơ sở dữ liệu có bảng Customers như sau:

Sql 1 (1)

 

Trong đó:

Mỗi bảng (table) được chia thành các đối tượng nhỏ hơn được gọi là các trường.

 • Mỗi bảng (table) được chia thành các phần nhỏ hơn được gọi là các trường.
 • Các trường trong bảng Customers bao gồm ID, Họ, Tên, Tuổi, Giới tính. Một trường là một cột trong bảng được thiết kế để duy trì thông tin cụ thể về mọi bản ghi (record) trong bảng.
 • Một bản ghi, cũng được gọi là một hàng (row), là mỗi mục nhập riêng lẻ tồn tại trong một bảng.

3. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu từ Database SQL là gì?

 • SQL là viết tắt của Structured Query Language: ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
 • SQL cho phép bạn có thể truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu.

SQL có thể làm gì?

 • – SQL có thể thực hiện các truy vấn đối với một cơ sở dữ liệu (database).
 • – SQL có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • – SQL có thể chèn bản ghi (records) vào cơ sở dữ liệu
 • – SQL có thể cập nhật các bản ghi trong cơ sở dữ liệu
 • – SQL có thể xóa bản ghi từ cơ sở dữ liệu
 • – SQL có thể tạo cơ sở dữ liệu mới
 • – SQL có thể tạo các bảng mới trong cơ sở dữ liệu
 • – SQL có thể tạo các thủ tục (stored procedures) lưu sẵn trong cơ sở dữ liệu
 • – SQL có thể đặt quyền (permissions) trên bảng, thủ tục (proceduces) và chế độ xem

Xem thêm

SQL là gì? Những gì cần biết về SQL

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt SQL

SQL và Excel: Cuộc chiến trong phân tích dữ liệu