Microsoft Excel không ngừng cải tiến và ra mắt những chức năng hay hàm nâng cao mới nhằm phục vụ cho công việc người dùng. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu 8 hàm Excel mới vô cùng hữu ích cho dân văn phòng nhé.

1. Hàm UNIQUE 

Cú pháp: =UNIQUE(array,[by_col],[exactly_once])

Chức năng 1: Trả về các giá trị duy nhất từ danh sách giá trị

Ví dụ về việc sử dụng =UNIQUE(B2:B11) để trả về danh sách số duy nhất

Chức năng 2: Trả về các tên duy nhất từ danh sách tên

Hàm UNIQUE được sử dụng để sắp xếp danh sách tên

2. Hàm FILTER

Hàm FILTER cho phép bạn lọc dải ô dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định.

Cú pháp: =FILTER(array,include,[if_empty])

Ví dụ, người dùng  sử dụng công thức =FILTER(A5:D20;C5:C20=H2,””) để trả về tất cả các bản ghi cho Apple, như được chọn trong ô H2 và nếu không có táo, trả về chuỗi trống (“”) như hình dưới đây.

Hàm FILTER - Lọc Khu vực theo Sản phẩm (Táo)

3.  Hàm SEQUENCE

Hàm SEQUENCE cho phép người dùng tạo một danh sách các số liên tiếp trong một mảng, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4.

Cú pháp: =SEQUENCE(rows,[columns],[start],[step])

Ví dụ, người dùng tạo tập dữ liệu gồm 4 hàng và rộng 5 cột bằng cách nhập cú pháp: =SEQUENCE(4;5).

Ví dụ về hàm SEQUENCE với mảng 4 x 5

4. Hàm VSTACK

VSTACK trả về mảng được hình thành bằng cách nối thêm từng đối số mảng theo hàng. Mảng nhận được sẽ có các kích thước sau đây:

– Hàng: tổng số lượng tất cả các hàng từ mỗi đối số mảng

– Cột: Số cột tối đa từ mỗi đối số mảng.

Cú pháp: =VSTACK(array1,[array2],…)

Ví dụ: Nối theo chiều dọc hai mảng đơn giản theo trình tự để có kết quả là một mảng

Tập dữ liệu:

image

Hãy nhập công thức: =VSTACK(A2:C3,E2:G3)

5. Hàm TOCOL

Hàm TOCOL dùng để trả về mảng trong một cột đơn.

Cú pháp: =TOCOL(array, [ignore], [scan_by_column])

Ví dụ: Người dùng muốn trả về một cột đơn từ mảng trong phạm vi A2:D4 được quét theo hàng mặc định.

Image 2

Bạn hãy nhập công thức: =TOCOL(A2:D4)

6. Hàm SORT trong Excel

Hàm SORT dùng để sắp xếp nội dung của một dải ô hoặc mảng.

Cú pháp: =SORT(array,[sort_index],[sort_order],[by_col])

Ví dụ, người dùng  cần sắp xếp theo từng Khu vực, Đại diện bán hàng và Sản phẩm. Bạn nhập  công thức: =SORT(A2:A17), đã sao chép trên các ô F2, H2 và J2 (như hình dưới).

Sử dụng hàm SORT để sắp xếp các dải ô dữ liệu. Ở đây, chúng tôi đang sử dụng =SORT(A2:A17) để sắp xếp Khu vực, sau đó sao chép sang các ô H2 & J2 để sắp xếp tên Đại diện bán hàng và Sản phẩm.

Xem thêm

Combo Khóa học Excel for Professionals

Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Excel

Cách giải quyết hàm lỗi trong Excel

Tải miễn phí: Excel Keyboard Shortcuts 

Top 15 bài viết sẽ giúp bạn giỏi Excel từ UniTrain

Tags