Trong bài viết này, UniTrain cung cấp các phím tắt Power BI giúp quá trình làm việc với công cụ này hiệu quả hơn. Cùng UniTrain khám phá những phím tắt này và công dụng của nó nhé!

Khi sử dụng Power BI Desktop, bạn có thể nhấn Shift +? để hiển thị các phím tắt, như được hiển thị trong hình ảnh sau đây.

Nhấn Shift +? trong Power BI Desktop để hiển thị các phím tắt hỗ trợ tiếp cận

Ngoài Power BI Desktop, các phím tắt này cũng được sử dụng trong các hoạt động sau:

– Hộp thoại Q&A Explorer
– Hộp thoại Getting Started
– Menu File và hộp thoại About
– Thanh Warning
– Hộp thoại File Restore
– Hộp thoại Frowns

Frequently used shortcuts

To do this action Press
Move focus between sections Ctrl + F6
Move focus forward in section Tab
Move focus backward in section Shift + Tab
Select or clear selection of an object Enter or spacebar
Multi-select objects Ctrl + spacebar

On visual

To do this action Press
Move focus to visual menu Alt + Shift + F10
Show data Alt + Shift + F11
Enter a visual Ctrl + Right arrow
Enter a layer Enter
Exit a layer or visual Esc
Select or clear selection of a data point Enter or spacebar
Multi-select Ctrl + Enter or Ctrl + spacebar
Right-click
  • Windows keyboard: Windows context key + F10. The Windows context key is between the Left Alt key and the Left Arrow Key
  • Other keyboard: Shift + F10
Clear selection Ctrl + Shift + C
Show or hide tooltip Ctrl + H
Move a visual on the canvas (small moves)* Arrow keys (up, down, right, left)
Move a visual on the canvas (bigger moves)* Shift + arrow keys
Resize a visual* Arrow keys
Maintain aspect ratio* Shift + drag the resize handles
Group Visuals* Select visuals + Ctrl + G

Table and matrix navigation

To do this action Press
Move focus up/down one cell (across all cells in all areas) Up arrow key/Down arrow key
Move focus left/right one cell (across all cells in all areas) Left arrow key/Right arrow key
Expand matrix Shift + Left arrow key
Collapse matrix Shift + Right arrow key

Pane navigation

To do this action Press
Multi-select Ctrl + spacebar
Collapse a single table Left arrow key
Expand a single table Right arrow key
Collapse all tables Alt + Shift + 1
Expand all tables Alt + Shift + 9
Open a context menu
  • Windows keyboard: Windows context key + F10. The Windows context key is between the Left Alt key and the Left Arrow Key
  • Other keyboard: Shift + F10

Slicer

To do this action Press
Interact with a slicer Enter
Move focus between menu items Up arrow key/Down arrow key
Move focus to first menu item Home
Move focus to last menu item End
Select multiple contiguous items Shift + Up arrow key/Down arrow key
Open context menu Shift + F10

Selection pane

To do this action Press
Activate selection pane F6
Move an object up in the layering Ctrl + Shift + F
Move an object down in the layering Ctrl + Shift + B
Hide/show (toggle) an object Ctrl + Shift + S

DAX editor

To do this action Press
Go to line number Ctrl + G
Move line up/down Alt + Up arrow key/Down arrow key
Copy line up/down Shift + Alt + Up arrow key/Down arrow key
Insert line below Shift + Enter
Insert line above Ctrl + Shift + Enter
Delete selected word Ctrl + Del
Delete all selected lines Ctrl + Shift + K
Jump to matching bracket Ctrl + Shift + \
Jump to start of a line of code Ctrl + Home
Jump to the end of a line of code Ctrl + End
Indent line/Extend line into the margin Ctrl + ]/[
Insert cursor Alt + Click
Select current line Ctrl + I
Select all occurrences of current selection Ctrl + Shift + L
Select all occurrences of current word Ctrl + F2
Select next occurrences of current selection Ctrl + D
Select the line above Shift + Up arrow key
Select the line below Shift + Down arrow key
Enter multiple lines of code up/down Ctrl + Alt + Up arrow key/Down arrow key
Comment a line Ctrl +/or Ctrl + K + C
Uncomment a line Ctrl + / or Ctrl + K + U
Increase font size Ctrl + + Or Scroll Up
Decrease font size Ctrl + – Or Scroll Down

Enter data

To do this action Press
Exit editable grid Ctrl + Tab

Các vấn đề cần cân nhắc và hạn chế

  • Nếu bạn mở screen readers trước khi mở bất kỳ tệp nào trong Power BI Desktop, bạn sẽ có trải nghiệm tốt nhất
  • Nếu bạn đang sử dụng Narrator, có một số hạn chế xung quanh việc điều hướng Show data dưới dạng bảng HTML.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Tags