Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất này đã được xem xét và cập nhật để phản ánh các thay đổi trong IAS 34 và các IFRS khác có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Mẫu báo cáo minh họa các giao dịch điển hình trên một loạt các lĩnh vực không chuyên. Tuy nhiên, những minh họa này không bao gồm mọi giao dịch và do đó không thể được coi là toàn diện. Các cách tiếp cận khác có thể phù hợp hơn trong các trường hợp cụ thể.

Download mẫu báo cáo tại: 

Xem thêm

Download tài liệu IFRS Financial Instruments

Download tài liệu Điểm khác biệt giữa IAS 41 và VAS theo RSM

Download Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS