LỊCH KHAI GIẢNG

 

Excel - Word - PPTPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

06/02/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

20/01/2023

12/02/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN 16:00 - 18:30

02/02/2023

25/02/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

11/02/0223

24/03/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

14/03/2023

26/03/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

16/03/2023

11/04/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

01/04/2023

24/04/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

11/04/2023

 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

11/01/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &

Sáng CN 09:00 - 11:30

01/01/2023

27/02/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

10/02/2023

05/03/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN 16:00 - 18:30

23/02/2023

18/03/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

08/03/2023

14/04/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

04/04/2023

16/04/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &

Sáng CN 09:00 - 11:30

06/04/2023

 

ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

14/01/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

04/01/2023

15/02/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

05/02/2023

20/03/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

03/03/2023

26/03/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

16/03/2023

08/04/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

29/03/2023

 

ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

31/01/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

21/01/2023

05/03/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

23/02/2023

07/04/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

21/03/2023

25/04/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

15/04/2023

 

ADVANCED POWER QUERY – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

06/03/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6 18:30 - 20:30

24/02/2023

MS WORD FOR PROFESSIONALS – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

26/11/2022
Online & Offline

Sáng T7 (09:00 - 11:30)

16/11/2022

MS POWERPOINT FOR PROFESSIONALS – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

29/10/2022
Online & Offline

Sáng T7 (09:00 - 11:30)

19/10/2022

 

Power BI Essentials - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

08/01/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

28/12/2022

10/02/2023
Online & Offline

Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

31/01/2023

14/03/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00

04/03/2023

02/04/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

23/03/2023

Power BI Advanced - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

09/02/2023
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &

Tối T5: 18:30 - 21:00

30/01/2023

06/04/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 - 21:00 &

Chiều T7: 13:00 - 15:30

27/03/2023

 

Power BI Revison - 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

15/04/2023
Online & Offline

Chiều T7: 16:00 - 18:30 &
Chiều CN: 16:00 - 18:30

05/04/2023

SQL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

12/02/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

02/02/2023

23/04/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

13/04/2023

Python - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

05/03/2023
Online & Offline

Chiều T7: 13:00 – 15:30 &
Chiều CN: 13:00 – 15:30

15/02/2023

Tableau - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/02/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:00 – 18:30

09/02/2023

 

Khóa học

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

MA/F2: Kế toán quản trị

16/04/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

06/04/2023

MA/F3: Kế toán tài chính

22/02/2023
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

12/02/2022

PM/F5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

18/02/2023
Online 

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:00 - 16:30

08/02/2023

TX/F6: Thuế Việt Nam

16/03/2023
Online

Tối T5: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

06/02/2023

FR/F7: Lập báo cáo tài chính

05/04/2023
Online

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

26/03/2023

AA/F8: Kiểm toán

14/06/2023
Online

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Chiều CN: 13:00 - 16:30

04/06/2023

FM/F9: Quản trị tài chính

17/06/2023
Online

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

07/06/2023

 

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

11/02/2023
Online & Offline

Sáng T7: 09:00 – 12:00

01/02/2023


 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng