LỊCH KHAI GIẢNG

 

Excel - Word - PPTPower BI - SQL - PythonChứng chỉ ACCATài chính

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

20/05/2024
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

10/05/2024

08/06/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

28/05/2024

29/06/2024
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

19/06/2024

17/07/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

07/07/2024

04/08/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

25/07/2024

 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

25/05/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

15/05/2024

10/06/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

01/06/2024

29/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

19/06/2024

20/07/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

10/07/2024

07/08/2024

Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

27/07/2024

 

ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

29/05/2024

Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 09:00 - 11:30

19/05/2024

15/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

05/06/2024

01/07/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

21/06/2024

20/07/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

10/07/2024

10/08/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

01/08/2024

 

ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

21/05/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T7: 18:30 - 21:00

11/05/2024

30/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

20/06/2024

19/07/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &
Tối T6: 18:30 - 21:00

09/07/2024

 

ADVANCED POWER QUERY – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

25/06/2024
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 & 

Tối T5: 18:30 - 20:30

15/06/2024

MS WORD FOR PROFESSIONALS – 4 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

26/11/2022
Online & Offline

Sáng T7 (09:00 - 11:30)

16/11/2022

MS POWERPOINT FOR PROFESSIONALS – 4 BUỔI
[wptb id="38386" not found ]

 

Power BI Essentials - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

28/05/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T5: 18:30 – 21:00

18/05/2024

01/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 - 16:00 &
Chiều CN: 13:30 - 16:00

22/05/2024

17/06/2024

Online & Offline

Tối T2: 18:30 – 21:00 &
Tối T6: 18:30 – 21:00

07/06/2024

09/07/2024

Online & Offline

Tối T3: 18:30 – 21:00 &
Tối T7: 18:30 – 21:00

29/06/2024

Power BI Advanced - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

24/06/2024
Online & Offline

Tối T2: 18:30 - 21:00 &

Tối T6: 18:30 - 21:00

14/06/2024

 

Power BI Revison - 3 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

21/05/2024
Online & Offline

Tối T3: 18:30 - 21:00 &
Tối T5: 18:30 - 21:00

11/05/2024

SQL - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

23/06/2024

Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00

13/06/2024

Python - 7 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

20/07/2024
Online & Offline

Chiều T7: 13:30 – 16:00 &
Chiều CN: 13:30 – 16:00

10/07/2024

Tableau - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

19/02/2023
Online & Offline

Tối T5: 18:30 – 21:00 &
Chiều CN: 16:00 – 18:30

09/02/2023

 

Khóa học

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

MA/F2: Kế toán quản trị

09/06/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

30/05/2024

FA/F3: Kế toán tài chính

31/07/2024
Online & Offline

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

21/07/2024

PM/F5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh

12/06/2024
Online 

Tối T4: 18:30 - 21:00 &
Sáng CN: 08:30 - 12:00

02/06/2024

TX/F6: Thuế Việt Nam

15/08/2024
Online

Tối T5: 18:30 - 21:00 &
Chiều CN: 13:00 - 17:00

05/08/2024

FR/F7: Lập báo cáo tài chính

02/04/2024
Online

Tối T3 18:30 - 21:30, 

Tối T5 18:30 - 21:30 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

23/03/2024

AA/F8: Kiểm toán

20/08/2024
Online

Tối T3 18:30 - 21:00 &
Chiều T7: 13:30 - 17:00

10/08/2024

FM/F9: Quản trị tài chính

14/06/2024
Online

Tối T2: 18:30 - 21:30 &
Tối T6: 18:30 - 21:30

04/06/2024

 

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - 5 BUỔI

Khai giảng

Ngày học

Hạn ưu đãi

Chi tiết

15/06/2024
Online & Offline

Sáng T7: 09:00 – 12:00 

05/06/2024


 

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

ĐVT: 1.000 đồng