Đinh Minh Tuấn, ACCA, VACPA, Master of Accounting

Thầy Đinh Minh Tuấn là Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (Senior Manager) của Ernst & Young Việt Nam với trên 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp hàng đầu, niêm yết ở Việt Nam.

Thầy Tuấn có kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam và quốc tế, các quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thầy có nhiều kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kiểm toán theo quy định của Nhà nước và kiểm toán theo yêu cầu của tập đoàn và các hợp đồng soát xét và hợp đồng kiểm toán theo những thủ tục đã được thống nhất, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, thầy cũng phụ trách nhiều hợp đồng đào tạo và thực hành phân tích tài chính, hợp nhất báo cáo tài chính, chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS cho mục đích niêm yết, báo cáo.

Thầy Tuấn là Kiểm toán viên Công chứng được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận và là hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội viên hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). Thầy cũng đang nắm giữ bằng Thạc sĩ kế toán (Master of Accounting) do Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Senior Manager <br/> EY