Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả ngành Ngân hàng, UniTrain sưu tập và gửi đến các bạn Tài liệu Thuật ngữ chuyên ngành Ngân hàng (tiếng Việt) do Ban Biên tập Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng và các đơn vị liên quan thuộc NHNN tập hợp.

Danh mục thuật ngữ được trích dẫn, tổng hợp từ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tiền tệ và ngân hàng, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu chính thức của một số tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế có uy tín (Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Phòng Thương mại quốc tế…).