Python Cheat Sheet bao gồm mô tả ngắn gọn về từng khái niệm chính, giải thích ngắn gọn về cách thức, lý do sử dụng các đoạn cod và cú pháp có liên quan từ cơ bản đến nâng cao.
Bộ tài liệu bao gồm chủ đề chính sau:
▪ Arithmetic operators 
▪ Data types 
▪ Python variables 
▪ Flow control
▪ Loop statements
▪ Jump statements
▪ Lists
▪ Tuple

Tags