Các hàm Power BI DAX COUNT, COUNTA & COUNTX được sử dụng để đếm số ô trong một cột, tất cả các hàm đều thuộc hàm thống kê Các loại Dax. UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm này qua bài viết dưới đây.

1/ COUNT DAX 

Miêu tả

Hàm COUNT (DAX) trong Power BI đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng

Cách dùng/cấu trúc

COUNT (<Cột cần đếm>)

Tham số

<cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột trong dấu ngoặc kép!)

Giá trị trả về

Giá trị trả về của hàm COUNT là 1 số nguyên (Whole number)

Lưu ý

Hàm COUNT sẽ đếm các ô trong 1 cột lưu các kiểu giá trị sau đây:

  1. Số (Numbers)
  2. Ngày tháng (Dates)
  3. Chữ, kí tự (Strings / text)

– Khi hàm COUNT không tìm thấy giá trị để đếm, hàm sẽ trả về giá trị blank

– Giá trị BLANK sẽ bị hàm COUNT bỏ qua. Hàm COUNT không hỗ trợ đếm giá trị TRUE/FALSE (Kiểu logic / Kiểu Boolean)

– Nếu bạn muốn đếm giá trị TRUE/FALSE, hãy sử dụng hàm COUNTA (DAX) trong Power BI

Ví dụ

Đếm số khách hàng

COUNT ([CustomerID])

2/ COUNTA DAX 

Miêu tả

Hàm COUNTA đếm số ô chứa giá trị không rỗng trong 1 cột. Các giá trị không rỗng có thể thuộc kiểu:

  1. Số (Numbers)
  2. Ngày tháng (Dates)
  3. Chữ, kí tự (Strings / text)
  4. Logic (Boolean)

Cách dùng/cấu trúc

COUNTA (<Cột cần đếm>)

Tham số

<cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột trong dấu ngoặc kép!)

Giá trị trả về

Giá trị trả về của hàm COUNTA là 1 số nguyên (Whole number)

Ví dụ

Công thức DAX sau đây đếm số địa chỉ trong bảng Customer

=COUNTA( Customer[Address] )

3/ COUNTX DAX:

Miêu tả

Hàm COUNTX dùng để đếm số dòng có chứa giá trị là loại số (hoặc ngày tháng) trong 1 cột hoặc 1 biểu thức của 1 bảng.

Cách dùng/cấu trúc

COUNTX (<bảng>, <biểu thức tính>)

Tham số

<bảng> : tên của bảng có chứa dòng cần tính

<biểu thức tính>: biểu thức trả về kết quả là số hoặc ngày tháng

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

– Hàm COUNTX chỉ tính các giá trị số hoặc ngày tháng.

– Các giá trị Text hoặc Logic sẽ không được tính.
– Hàm trả về giá trị (Blank) nếu không đếm được giá trị nào.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm số dòng có chứa giá trị ngày tháng trong cột của Purchase Date bảng Sales:

COUNTX( Sales, Sales[Purchase Date] )

Xem thêm

Khóa học Power BI Essentials, Advanced Power BI & Revision PL-300

Khám phá Power BI và các mẫu báo cáo

[Free Download] 30 Elegant Table Designs in Microsoft Power BI

Cảm nhận học viên Power BI: Bosch Vietnam