Báo cáo là sản phẩm của đội ngũ chuyên gia Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia tư vấn ngoài ngân hàng. Mục tiêu của ấn phẩm Điểm lại đợt này nhằm thảo luận mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền
kinh tế Việt Nam.

Download báo cáo

Xem thêm