SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn dùng để quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu. SQL đã tồn tại từ năm 1970 và trong suốt thời gian đó, nó đã trở thành một trong những ngôn ngữ truy vấn phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu. 

Hãy cùng UniTrain tìm hiểu các 7 câu lệnh truy vấn đơn giản mà một Data Analyst cần có: 

  1. FROM 
  2. WHERE 
  3. GROUP BY 
  4. HAVING 
  5. SELECT 
  6. ORDER BY 
  7. LIMIT 

Chọn tất cả các cột:

Để chọn tất cả các cột từ bảng amazon: 

SELECT * FROM amazon; 

Sql 1 All

Chọn một số cột:  

Để chọn cột product_id, product_name và discount_percentage từ bảng amazon:  

SELECT product_id, product_name, discount_percentage  

FROM amazon;

Screenshot 2024 02 02 At 8.58.53 Am

Chọn hiển thị một số dòng/bản ghi có điều kiện:

Để chọn một số dòng/bản ghi từ cột product_id, product_name và discount_percentage từ bảng amazon với điều kiện sản phẩm phải được giảm giá hơn 60%: 

SELECT product_id, product_name, discount_percentage  

FROM amazon 

WHERE discount_percentage > 60%;   

Sql 3 Where

Chọn hiển thị một số dòng/bản ghi theo thứ tự:

Để chọn một số dòng/bản ghi từ cột product_id, product_name và discount_percentage từ bảng amazon và sắp xếp theo thứ tự giảm dần kết quả ở cột discount_percentage:  

SELECT product_id, product_name, discount_percentage  

FROM amazon 

WHERE discount_percentage > 60% 

ORDER BY discount_percentage DESC; 

Sql 4 Order By

Trong đó DESC sắp xếp theo thứ tự giảm dần, ASC sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

Chọn hiển thị một số dòng/bản ghi: 

Để chọn TOP 5 sản phẩm có tỷ lệ giảm giá nhiều nhất:  

SELECT product_id, product_name, discount_percentage 

FROM amazon  

ORDER BY discount_percentage DESC 

LIMIT 5;

Screenshot 2024 02 02 At 8.43.22 Am

Chọn hiển thị một số cột và tạo cột tính tổng: 

Để chọn hiển thị dữ liệu từ cột product_id, product_name và tạo cột tính tổng doanh số cho từng mặt hàng với tên cột là sales:  

SELECT product_id, product_name, count(*) AS sales 

FROM amazon  

GROUP BY product_id, product_name 

Screenshot 2024 02 02 At 9.07.40 Pm

Tạo cột tính tổng, chọn hiển thị một số dòng/bản ghi có điều kiện:

Để chọn hiển thị dữ liệu từ cột product_id, product_name, tạo cột tính tổng doanh số cho từng mặt hàng với tên cột là sales và chỉ hiển thị những mặt hàng có doanh số bằng 3: 

SELECT product_id, product_name, count(*) AS sales 

FROM amazon  

GROUP BY product_id, product_name 

HAVING sales = 3; 

Screenshot 2024 02 02 At 8.11.29 Pm

Xem thêm: 

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Combo 3 Khóa học Data Analytics for Professionals

Các kiểu dữ liệu trong SQL

SQL server là gì?

 

Tags