Phân loại chi phí là một bước quan trọng trong việc quản lý tài chính hiệu quả. Nó giúp doanh nghiệp xác định được các khoản chi tiêu. Ngoài ra, việc phân loại chi phí còn giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả sử dụng nguồn vốn và đưa ra các quyết định quản lý chi phí hợp lý. 

Trong bài viết này, hãy cùng UniTrain tìm hiểu một số phương pháp phân loại chi phí bao gồm:  

– Chi phí sản xuất và không sản xuất (Production and non-production cost) 
– Chi phí theo chức năng (Functional cost) 
– Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp (Fixed and variable cost)  

1. Chi phí sản xuất và không sản xuất 

Chi phí sản xuất: là những khoản chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Chúng bao gồm: 

– Nguyên vật liệu: Là những vật liệu trực tiếp được sử dụng để tạo ra sản phẩm, như nguyên liệu thô, phụ liệu, vật liệu đóng gói. 
– Nhân công trực tiếp: Là chi phí trả cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. 
– Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến việc vận hành nhà máy, như chi phí điện nước, khấu hao máy móc, chi phí quản lý sản xuất.

Chi phí không sản xuất là những khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Chúng bao gồm: 

– Chi phí bán hàng: Là những khoản chi phí liên quan đến việc bán sản phẩm. Chẳng hạn như chi phí quảng cáo, chiết khấu bán hàng, chi phí tiếp thị. 
– Chi phí quản lý: Là những khoản chi phí liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp, như chi phí lương ban lãnh đạo, chi phí văn phòng, chi phí tư vấn. 
– Chi phí tài chính: Là những khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng vốn vay, như chi phí lãi vay, chi phí phát hành trái phiếu. 

2. Chi phí cố định và chi phí biến đổi 

Chi phí cố định là những khoản chi phí không thay đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Chúng bao gồm: 

– Tiền thuê nhà: Là khoản chi phí doanh nghiệp phải trả cho chủ nhà để sử dụng mặt bằng. 
– Lương nhân viên: Là khoản chi phí doanh nghiệp phải trả cho nhân viên, bao gồm cả lương cơ bản, phụ cấp và bảo hiểm xã hội. 
– Khấu hao tài sản cố định: Là khoản chi phí doanh nghiệp phải trích lập để phản ánh giá trị tài sản cố định hao mòn theo thời gian. 
Chi phí biến đổi là những khoản chi phí thay đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Chúng bao gồm: 

– Nguyên vật liệu: Là khoản chi phí doanh nghiệp phải trả cho nhà cung cấp để mua nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm. 
– Nhân công trực tiếp: Là khoản chi phí doanh nghiệp phải trả cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. 
– Chi phí vận chuyển: Là khoản chi phí doanh nghiệp phải trả cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm thành phẩm và hàng hóa khác. 

3. Chi phí theo chức năng

Chi phí theo chức năng là chi phí dựa trên các chức năng kinh doanh chính của doanh nghiệp. Phương pháp này giúp doanh nghiệp xác định được chi phí cho từng chức năng, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và đưa ra các quyết định quản lý chi phí hiệu quả. 

Ví dụ:  

– Chi phí sản xuất: Chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 
– Chi phí bán hàng: Chi phí quảng cáo, chiết khấu bán hàng, chi phí tiếp thị. 
– Chi phí quản lý: Chi phí lương ban lãnh đạo, chi phí văn phòng, chi phí tư vấn. 
– Chi phí tài chính: Chi phí lãi vay, chi phí phát hành trái phiếu. 
– Chi phí nghiên cứu: Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.  

Xem thêm: 

Giải Case Study cùng Microsoft Excel

Cập nhật tính năng mới trong Excel – Tháng 03/2024

Khóa học Quản trị chi phí hiệu quả

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị