Bảng phân công là một lịch trình phân chia nhiệm vụ hay lịch nghỉ việc trong một doanh nghiệp hay nhóm. Từ theo dõi điểm danh đến lập kế hoạch sự kiện, bảng phân công rất hữu ích để theo dõi nhân sự và tiến độ công việc. Microsoft Excel là một công cụ tuyệt vời để tạo bảng phân công cho các tổ chức. Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bảng phân công trong Excel.

Bước 1: Tạo sheets cho các mục khác nhau trong Excel

Đầu tiên, người dùng cần một sheet, bao gồm: Months, Years, Weekends, Shift Types, Shift Codes và Employee Name (như hình dưới).

Roster particulars

Bước 2: Tạo phạm vi được đặt tên

Sử dụng hàm OFFSETCOUNTA để tạo phạm vi được đặt tên bằng cách:

2.1. Để đặt tên cho một phạm vi, hãy chọn phạm vi và chèn tên vào Name Box.

adding a static named range

2.2. Để đặt tên cho một phạm vi một cách linh hoạt, hãy chọn tab Formula > Name Manager từ Defined Name và chọn New từ hộp thoại Name Manager.

adding a dynamic named range

2.3. Trong hộp Edit Name, hãy đặt tên cho phạm vi bên cạnh trường Name và chèn các công thức trong mục Refer to… > OK.

formula for dynamic named range

Trong trường hợp này, người dùng sử dụng hàm OFFSET như sau:

Với Employee_List (employee name):

=OFFSET(Settings!$G$4,1,0,COUNTA(Settings!$G:$G)-1,1)
Với Shift_Codes (Shift Codes):
=OFFSET(Settings!$F$4,1,0,COUNTA(Settings!$F:$F)-1,1)

Với YearList (Years):

=OFFSET(Settings!$C$4,1,0,COUNTA(Settings!$C:$C)-1,1)

Bước 3: Thay đổi kích thước ô cho Master Sheet

3.1. Hợp nhất B2:C4 để giữ một vị trí cho logo.

preparing cells for logo

3.2. Hợp nhất phạm vi E4:V3 để nhập tiêu đề, phạm vi W2:AB3 để nhập giá trị hàng tháng, phạm vi AC2:AF3 để nhập giá trị của năm và phạm vi AG2:AI3 để nhập danh sách bên dưới.

merging cells to make roster headers

3.3. Hợp nhất E4:I4, K4:L4, M4:O4, P4:R4, S4:T4, U4:W4, X4:Z4, AA4:AB4, AC4:AE4AG4:AI4 (như hình dưới).

merging cells for month headers

3.4. Chèn logo và tiêu đề

Tiếp theo, bạn sẽ chèn logo và tiêu đề vào các ô đã hợp nhất.

Cách tạo bảng phân công trong Excel

Bước 5: Chuẩn bị ô cho tháng và năm

Người dùng sẽ chỉ định các danh sách như một trình đơn thả xuống để chọn từ tháng và năm bằng cách:

5.1. Để chọn tháng từ danh sách thả xuống, hãy chọn ô W2 và chọn Data Validation từ nhóm Data Tools của Data.

adding month with data validation

5.2. Trong hộp thoại Data Validation, chọn List trong mục AllowMonth_List trong mục Source > nhấn F3 và chọn phạm vi tháng.

data validation option for months

5.3. Chọn OK. Bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống trong ô với tất cả các tháng trong đó.

dropdown list working for months

Làm tương tự với các giá trị năm.

dropdown list for years

Bước 6: Chuẩn bị ô cho các tháng 

Bạn sẽ dùng hàm DATEVALUE, IFERROREOMONTH để tạo ngày và tháng bằng cách:

6.1. Trong ô P4, nhập công thức dưới đây:

=IFERROR(DATEVALUE(J4&W2&AC2),"")
Cách tạo bảng phân công trong Excel
6.2.  Bạn có thể nhận thấy ngày không có định dạng chính xác. Do đó, để đặt ở định dạng thích hợp, hãy chọn ô và nhấn Ctrl+1 để mở Format Cells > chọn Number > chọn Custom trong Category và đặt định dạng mm-dd-yyyy tùy chỉnh ở bên phải > chọn OK.
correcting date format
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Cách tạo bảng phân công trong Excel
6.3. Trong ô X4, nhập công thức dưới đây:
=IFERROR(EOMONTH(P4,0)+J4-1,"")
17-end date in roster
6.4. Để tính tổng số ngày, nhập công thức dưới đây vào ô AF4:
=X4-P4+1
counting total days in the month in roster

Bước 7: Chèn ngày

Tiếp theo, người dùng sẽ chuẩn bị phần danh sách chính. Danh sách sẽ có cả ngày và ngày trên tất cả các ca được chỉ định.

7.1. Người dùng sẽ nhập “=P4″ trong ô E7 để duy trì ngày bắt đầu.

Cách tạo bảng phân công trong Excel

7.2. Trong ô F7, người dùng sẽ sử dụng công thức sau và định dạng dd.

=IF(E7>=$X$4,"",E7+1)

Cách tạo bảng phân công trong Excel

7.3. Người dùng sẽ sao chép công thức cho đến ô AI7.

Cách tạo bảng phân công trong Excel

7.4. Trong ô E6, hãy nhập công thức dưới đây:

=TEXT(E7,"ddd")
Cách tạo bảng phân công trong Excel
7.5. Để thay đổi căn chỉnh theo chiều dọc, hãy nhấn Ctrl+1 để mở Format Cells và chọn góc 90 độ trong mục Alignment > chọn OK.
rotating alignment for day values in the roster
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Cách tạo bảng phân công trong Excel
7.6. Kéo biểu tượng điều khiển vào ô AI6 để sao chép công thức.
Cách tạo bảng phân công trong Excel

Bước 8: Sắp xếp các cột bảng nhân viên

8.1. Hợp nhất các ô B6B7 để phù hợp với tiêu đề phần còn lại của danh sách.
Cách tạo bảng phân công trong Excel
8.2. Chọn phạm vi cho số lượng nhân viên mà bạn muốn chèn bảng phân công. Bạn có thể chèn hoặc xóa các hàng ở giữa để phù hợp với số lượng nhân viên. Ở đây, người dùng đã chọn phạm vi B8:B17 cho 10 nhân viên và chọn Data Validation từ nhóm Data Tools trong tab Data.
Cách tạo bảng phân công trong Excel
8.3. Trong tab Data Validation, chọn List trong mục Allow=Employee_List trong mục Source.
data validation option for employee input
8.4. Một danh sách thả xuống sẽ có sẵn cho mỗi ô đã chọn. Bạn có thể chọn tên nhân viên ở đây.
Cách tạo bảng phân công trong Excel

Bước 9: Tổng hợp các ca làm

9.1. Hợp nhất các ô C6C7 cho tiêu đề.
Cách tạo bảng phân công trong Excel
9.2. Chọn phạm vi C8:C17 > Data Validation. 
Cách tạo bảng phân công trong Excel
9.3. Trong hộp thoại Data Validation, chọn List trong mục Allow =Shift_Codé trong mục Source > OK.
data validation option for starting shifts
Kết quả hiển thị (như hình dưới):
Cách tạo bảng phân công trong Excel

Bước 10: Nhập các ca làm 

10.1. Nhập công thức dưới đây:
=IF(OR($C8="",E$7=""),"",IF(D8="",C8,INDEX(Shift_Codes,IF(MATCH(D8,Shift_Codes,0)+1>COUNTA(Shift_Codes),1,MATCH(D8,Shift_Codes,0)+1))))
Cách tạo bảng phân công trong Excel
10.2. Kéo vùng chọn từ AI8 đến AI17.
Cách tạo bảng phân công trong Excel

Bước 11: Tạo báo cáo dựa trên số ngày

Báo cáo về số lượng ca được phân bổ trong mỗi ngày giúp đảm bảo có đủ ca làm việc cho nhân viên. Ngoài ra, báo cáo có thể giúp người dùng chỉ định lại các ca làm việc, điều này sẽ dễ dàng khi xem danh sách đã nhập bằng cách sử dụng Data Validation trong các bước trên.
11.1. Nhập công thức dưới đây vào ô E19.
=COUNTIF(E$8:E$17,"D*")
11.2. Sao chép đến ô AI19.
Cách tạo bảng phân công trong Excel
11.3. Người dùng sẽ chèn công thức sau vào ô E20 và kéo đến AI20.
=COUNTIF(E$8:E$17,"N*")
Cách tạo bảng phân công trong Excel

Bước 12: Tạo báo cáo dựa theo nhân viên

Tổng hợp mỗi người đã hoàn thành bao nhiêu ca trong tháng bằng cách:
12.1. Hợp nhất AK6AK7 AL6AL7 cho cột tiêu đề.
merging cells and making headers for employee report
12.2. Nhập công thức dưới đây vào ô AK8.
=COUNTIF($E8:$AI8,"D*")
formula to count an employee’s covered shifts
12.3. Kéo dữ liệu đến ô AK17.
replicating employee report formula
12.4. Chèn công thức sau vào ô AL8 và kéo đến AL17.
applying and replicating employee report formula
12.5. Hợp nhất AK2:AL4 để tạo tiêu đề khác.
Final report header

Bước 13: Thêm định dạng 

Hãy thêm một số định dạng có điều kiện vào phần chính của bảng phân công để hiển thị nhiều ca làm việc khác nhau và sẽ làm cho các giá trị nổi bật hơn. Ở đây, người dùng sẽ sử dụng hai quy tắc để phân biệt giữa ca ngày và ca đêm.
13.1. Chọn phạm vi E8:AI17 > chọn Home > Conditional Formatting > New Rule…
Cách tạo bảng phân công trong Excel
13.2. Trong hộp thoại New Formatting Rule, chọn Use a formula to determine which cells to format trong mục Select a Rule Type và chèn công thức dưới đây:
=LEFT(E8)="N"
applying formula for conditional formatting13.3. Chọn kiểu định dạng bằng cách chọn Format mà người dùng đã chọn để tô màu xám cho ca đêm.
Cách tạo bảng phân công trong Excel
13.4. Thao tác tương tự với ca ngày. Trong hộp thoại New Formatting Rule, chọn Use a formula to determine which cells to format trong mục Select a Rule Type và chèn công thức dưới đây:
=LEFT(E8)="D"
day shift conditional formatting formula
13.5. Chọn OK. Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Cách tạo bảng phân công trong Excel
Bạn có thể tham khảo định dạng các kiểu khác để dễ nhìn hơn (như hình dưới):
Cách tạo bảng phân công trong Excel
Xem thêm

Tags