Kể từ năm 2013 đến nay, sự xuất hiện của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 liên tục tạo ra những biến đổi đáng kể về khoa học – công nghệ và kinh tế – xã hội ở rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Những biến đổi này tác động đến hầu hết các lĩnh vực khác nhau, trong đó, có cả ngành nhân sự. Để giúp các chuyên gia nhân sự bắt nhịp kịp thời với những chuyển động mới nhất của thị trường, đặc biệt là những biến đổi về nghề nghiệp và kỹ năng do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, VietnamWorks thực hiện “Báo cáo về triển vọng nghề nghiệp và xu hướng kỹ năng tại Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022”.

Báo cáo nằm trong chuỗi các báo cáo liên quan đến thị trường tuyển dụng do VietnamWorks thực hiện và lưu hành tại Việt Nam.

Download báo cáo chi tiết: 

Xem thêm

Download tài liệu Tương lai việc làm Việt Nam – Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn

Download tài liệu Salary Guide 2020