Giải quyết vấn đề phức tạp là kỹ năng cốt lõi của Thế kỷ 21, là cách duy nhất để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng. Nhưng giải quyết vấn đề có hệ thống không được giảng dạy trong hầu hết các trường đại học và sau đại học.
 
Cuốn sách đề cập đến cách tiếp cận bảy bước để giải quyết vấn đề sáng tạo được phát triển trong các công ty lớn hàng đầu. Nội dung là việc sử dụng một phương pháp cây logic, trực quan có thể áp dụng cho hầu hết mọi vấn đề, từ các quyết định kinh doanh chiến lược đến các thách thức xã hội toàn cầu.