Cấu trúc điều kiện là một phần quan trọng trong lập trình bởi nó cho phép chương trình thực hiện các thao tác khác nhau dựa trên giá trị của một biểu thức. Trong Python, if elif else là cấu trúc điều kiện phổ biến nhất. 

Hãy cùng UniTrain tìm hiểu ngay câu điều kiện trong Python thông qua bài viết nay nhé!

Cấu trúc

if <điều kiện 1>: 

    <khối mã 1> 

elif <điều kiện 2>: 

    <khối mã 2> 

elif <điều kiện 3>: 

    <khối mã 3> 

else: 

    <khối mã mặc định> 

Thứ tự thực hiện

1. Kiểm tra điều kiện đầu tiên:

– Nếu điều kiện đầu tiên được đánh giá là True, khối mã tương ứng với if được thực thi và chương trình sẽ chuyển sang bước 5. 

– Nếu điều kiện đầu tiên được đánh giá là False, chương trình sẽ chuyển sang bước 2. 

2. Kiểm tra điều kiện thứ hai:

– Nếu điều kiện thứ hai được đánh giá là True, khối mã tương ứng với elif được thực thi và chương trình sẽ chuyển sang bước 5. 

– Nếu điều kiện thứ hai được đánh giá là False, chương trình sẽ chuyển sang bước 3. 

3. Lặp lại bước 2 cho các điều kiện elif tiếp theo:

– Tiếp tục kiểm tra các điều kiện elif tiếp theo theo thứ tự từ trên xuống dưới. 

– Nếu một điều kiện elif được đánh giá là True, khối mã tương ứng với elif được thực thi và chương trình sẽ chuyển sang bước 5. 

– Nếu tất cả các điều kiện elif đều được đánh giá là False, chương trình sẽ chuyển sang bước 4. 

4. Thực thi khối mã else:

– Nếu tất cả các điều kiện if và elif đều được đánh giá là False, khối mã else được thực thi. 

5. Chuyển sang phần còn lại của chương trình:

– Sau khi thực thi khối mã tương ứng với if, elif hoặc else, chương trình sẽ chuyển sang phần còn lại của chương trình.  

Ví dụ 1: 

x = 10 
if x > 10: 
    print(“x lớn hơn 10”) 
elif x > 5: 
    print(“x lớn hơn 5”) 
else: 
    print(“x nhỏ hơn hoặc bằng 5”) 

Kết quả: 

x lớn hơn 5 

Ví dụ 2: Xác định mức thuế thu nhập cá nhân 

*Bài viết này sẽ chỉ lấy 3 bậc thuế để làm ví dụ 

thu_nhap = 120000000 
if thu_nhap <= 60000000: 
    muc_thue = 0.05 * thu_nhap 
elif thu_nhap <= 120000000: 
    muc_thue = 60000000*0.05 + (thu_nhap- 60000000) * 0.1 
else: 
    muc_thue = 60000000*0.05 + 60000000* 0,1 + (thu_nhap – 120000000) * 0.15 
print(f”Mức thuế thu nhập cá nhân cần trả: {muc_thue}”) 

Kết quả: 

Mức thuế thu nhập cá nhân cần trả: 9000000 

Giải thích: 

– Biến thu_nhap được nhập từ người dùng. 
– Chương trình sẽ kiểm tra giá trị của thu_nhap và tính toán mức thuế thu nhập cá nhân tương ứng theo bảng thuế suất hiện hành: 
+ Thu nhập <= 60 triệu: Mức thuế 5%. 

+ 60 triệu < Thu nhập <= 120 triệu: 60,000,000 * 5% + (Thu nhập – 60 triệu) * 10%. 

+ 120 triệu < Thu nhập: 60,000,000 * 5% + 60,000,000 * 10% + (Thu nhập – 120 triệu) * 15%. 

Kết quả: 

Với mức thu nhập là 120 triệu đồng, mức thuế thu nhập cá nhân cần trả là: 

muc_thue = 60,000,000 * 0.5 + (120,000,000 – 60,000,000) * 0.1 = 9,000,000 

Xem thêm: 

Khóa học Xử lý và Trực quan hóa dữ liệu với Python

Combo 3 Khóa học Data Analytics for Professionals

Vai trò và Kỹ năng của Data Analyst trong năm 2024

[Free download] Let Us Python Solutions

Tags