Sustainability reporting the guide to preparation sẽ giúp các bên liên quan đánh giá là liệu rằng lợi nhuận có thể được duy trì lâu dài hay liệu một tổ chức công có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ công hay không. Tài liệu đưa ra những cân nhắc quan trọng để bắt đầu chuẩn bị cho báo cáo phát triển bền vững.

Sustainability reporting the guide to preparation được nghiên cứu và biên soạn với mục đích giúp tất cả các tổ chức, không phân biệt quy mô, ngành nghề hoặc lĩnh vực bắt đầu chu trình báo cáo phát triển bền vững bao gồm các nội dung về con người, quy trình thực hiện, yêu cầu công nghệ.

Nội dung của tài liệu:
– Ai là người chịu trách nhiệm về báo cáo phát triển bền vững
– Các quy trình xác định thông tin quan trọng liên quan đến tính bền vững phục vụ cho mục đích báo cáo
– Xác định, thu thập và báo cáo dữ liệu
– Những cân nhắc để cải tiến liên tục các hoạt động báo cáo
– Vai trò của con người trong phát triển bền vững

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: ACCA

Xem thêm

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

[Free download] ACCA: Leading the change

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc