Bài viết dưới đây sẽ trình bày định nghĩa của chung Row Level Security (RLS) và RLS trong Power BI cũng như cách thực hiện phân quyền dữ liệu theo vai trò trong Power BI.

Định nghĩa RSL

1. RSL chung

Row-level security (RLS) cho phép giới hạn việc truy xuất các hàng (record) dựa trên một chính sách bảo mật (security policy) được hiện thực bằng PL/SQL.

2. RSL trong Power BI

Row Level Security (RLS) được hiểu là phân quyền mức bản ghi dữ liệu. Trong Power BI, Row Level Security (RLS) có thể được sử dụng để phân quyền truy cập báo cáo Power BI cho những người dùng nhất định. Đây là một nội dung quan trọng mà mọi người dùng/học Power BI đều cần biết.

Các bước phân quyền trong Power BI

Bước 1:

Home->Enter Data->Tạo danh sách User theo Region

Power Bi Phan Quyen Nguoi Dung 1

Đặt tên Table->Load

Power Bi Phan Quyen Nguoi Dung 2

Bước 2: Model view->Kiểm tra Relationship giữa User và Sales

 

Power Bi Phan Quyen Nguoi Dung 3

Bước 3:

Manage roles->Chọn User->Viết DAX: hàm username()

Power Bi Phan Quyen Nguoi Dung 4

View as->Chọn User để kiểm tra kết quả phân quyền

Power Bi Phan Quyen Nguoi Dung 5

Xem thêm

Tại sao nên dùng Power BI để tự động hóa dữ liệu

Người mới bắt đầu học Power BI hay gặp những lỗi này

 

Tags